YABANCI SERMAYE HAREKETLERİNİN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİLERİ

Ekonomilerin istikrarlı bir kalkınma düzeyine ulaşması için gereken yatırımların en önemli kaynağı tasarruflardır. Tasarruf oranları gelişmekte olan ülkelerde gelişmiş ülkelere göre oldukça düşüktür bu nedenle gelişmekte olan ülkeler yatırım ve dış ticaret açığını kompanse etmek için yabancı sermayeye ihtiyaç duyarlar. 

Dünya ekonomilerinde yaşanan küreselleşmenin hızlanması, gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaç duyduğu sermayenin doğrudan yabancı yatırımlar yoluyla karşılanmasına yardımcı olmuştur bu nedenle, gelişmekte olan ülkeler istihdam artışına katkıda bulunarak, ekonomik büyümeyi sağlamak için, doğrudan yabancı yatırım girişlerini destekleyici politikalar uygulamaya başladılar. Yabancı sermaye girişleri alt yapı yatırımlarını arttırıp teknolojik gelişmeye yardımcı olarak büyümeyi desteklemektedir. Yabancı yatırımlar ve ekonomik büyüme arasında pozitif bir ilişki olduğu kabul edilir.

Gelişmiş ülkeler açısından bakıldığında, ulusal sermayenin ait olduğu ülkelerde beklediği karı bulamaması sermayenin gelişmekte olan ülkelere doğru kaymasını zorunlu hale getirmiştir. 1980’li yıllarda başlayan finansal serbestleşme uygulamasından sonra sermaye hareketlerinin dünyada hız kazandığı gözlenmektedir.

Aşağıdaki grafik 1989 yılından2011 yılına kadar Türkiye’deki net dolaylı yatırımlar ve iktisadi büyüme arasındaki ilişkiyi göstermektedir.